ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ..!!

ด้วยสำนักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 
จะมาบริการทำพาสปอร์ต ให้กับพี่น้องคนเมืองเลย
ตั้งแต่ วันที่ 9-13 กันยายน 2562
ที่ศาลาประชาคม อบจ.เลย ครับ

ข้อควรทราบ
การทํา passport ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้
● บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
● ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


Comments