ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนในเครือข่าย

                               โรงเรียนบ้านคกเว้า  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลหาดคัมภีร์ โรงเรียนในเครือข่ายแก่งจันทร์   ตั้งอยู่บ้านคกเว้า  หมู่ที่  2 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม  จังหวัดเลยก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ.  2501  โดยนายอรุณ  ปุสเทพ   นายอำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย  สมัยนั้น มีนายอินปัน   อองภา เป็นครูผู้สอนและเป็นครูใหญ่คนแรก  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย / ปีการศึกษา 2522 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา คือตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือก่อนประถมศึกษา จำนวน 3 ชั้น คือชั้นอนุบาล 3 ขวบ ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2541  โรงเรียนบ้านคกเว้าได้ทำการเปิดสอนนักเรียนจำนวน 2 ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 และชั้น อนุบาล 2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2546  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา  64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสุพรรณี  กุลภา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเว้า  จนถึงปัจจุบัน  วันที่  2 สิงหาคม  พ.ศ. 2553  โรงเรียนบ้านคกเว้า  ได้ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลหาดคัมภีร์ในนามกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ จนถึงปัจจุบัน

Comments